ECO RACE Regulamin
Dodane przez Admin dnia Styczeń 06 2011 14:29:39
REGULAMIN „ECO-RACE”
22 kwietnia 2017 r.


ZESPOŁY:
• w zawodach można startować indywidualnie lub w zespole dwuosobowym,
• płeć zawodników dowolna,
• jeden z członków zespołu bądź osoba startująca indywidualnie musi mieć ukończone 18 lat,
• ilość zespołów ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).
TRASA składać się będzie z trzech dyscyplin:

1. Kajakarstwo:

• uczestnicy pokonują etap w kajakach (sprzęt bezpłatnie zapewnia organizator),
• trasa etapu przebiega rzeką Iną.

2. Marsze na orientację:

• odcinek pokonywany jest na zasadach scorelauf (dowolna kolejność zaliczania
punktów),
• uczestnicy pokonają trasę wg zasady punktacji i współzawodnictwa w turystycznych Imprezach na Orientację PTTK.

3. Rowery (MTB):

• etap uczestnicy pokonują na swoim rowerze; trasa rajdu przebiega po różnych nawierzchniach (asfaltem, leśnymi duktami, drogami piaszczystymi in., częściowo bezdrożami); nie zawsze możliwa będzie jazda na rowerze,
• w czasie jazdy uczestników obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego,
• odnalezienie punktów kontrolnych wymagać będzie dużych umiejętności precyzyjnej orientacji w terenie oraz posługiwania się mapą i kompasem,
• dokładne miejsce zdawania rowerów (strefy zmian) zostaną podane na mapie oraz podczas odprawy technicznej; po zakończonej jeździe rowery należy pozostawić w wyznaczonym miejscu w strefie zmian.


LIMIT CZASU: 4 godziny.

DŁUGOŚĆ TRASY: ok. 40 km.

START wszystkich uczestników odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.

MAPY topograficzne, specjalistyczne, w skali 1 : 10 000 - 1 : 50 000 i in.

WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA:

kompas, trwały środek do pisania, napoje i wyżywienie, apteczka z podstawowymi środkami opatrunkowymi, telefon komórkowy.

ZASADY PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

• Wszyscy uczestnicy startują jednocześnie i zmierzają do mety non-stop; uczestnicy według własnego uznania określają tempo poruszania się oraz czas i miejsca odpoczynku; trasa zawodów wyznaczona będzie w terenie w postaci punktów kontrolnych.
• Zadaniem uczestnika jest zgłoszenie się na poszczególnych punktach kontrolnych; droga pomiędzy punktami jest dowolna, a jej wybór należy do uczestnika; niektóre fragmenty trasy mogą być odcinkami specjalnymi, których pokonanie (według oznaczenia na mapie
lub w terenie) jest obowiązkowe.

PUNKT KONTROLNY (PK)

Punktem kontrolnym jest biało-czerwony lampion posiadający własny numer i przyrząd
do potwierdzania (np. perforator, kredkę).

POTWIERDZENIE OBECNIOŚCI NA PK

• Na niektórych PK mogą znajdować się sędziowie.
• Niezależnie od obecności obsługi sędziowskiej uczestnicy sami dokonują potwierdzenia obecności na punktach kontrolnych przyrządem umieszczonym przy lampionie w chwili pojawienia się zespołu w komplecie.
• Zagubienie karty startowej lub jej zniszczenie, uniemożliwiające odczytanie potwierdzenia punktów, może spowodować nieklasyfikowanie uczestnika.

PUNKTACJA I KLASYFIKACJA

• O klasyfikacji uczestnika decyduje w pierwszej kolejności ilość potwierdzonych PK
od startu do ostatniego potwierdzonego PK w kolejności podanej przez organizatora
lub do mety. W drugiej kolejności decyduje czas dojścia do mety.
• Jeżeli kilku uczestników minie linię mety w tym samym czasie, to o kolejności
w klasyfikacji zdecyduje czas pokonania etapu pieszego. Jeżeli czasy pokonania etapu pieszego będą jednakowe, to o zajętych miejscach rozstrzygnie losowanie/dogrywka.

LIMIT CZASU na pokonanie całej trasy wynosi 5 godziny.

REZYGNACJA

• W przypadku wycofania się zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia
o tym Organizatorów (tel.502 911 338).
• Jeśli zawodnik nie poinformuje o rezygnacji i zostanie podjęta akcja poszukiwawcza przez organizatorów, zostanie on obciążony wszelkimi kosztami związanymi z akcją.
• Organizatorzy nie odpowiadają za osoby, które się wycofały.
• Osoby, które kontynuują zawody, pomimo wycofania się członka ich zespołu nie będą klasyfikowane.

DYSKWALIFIKACJA

• Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika w przypadku złamania przepisów niniejszego regulaminu.
• Uczestnik, który schodzi z trasy (rezygnacja, dyskwalifikacja, zagubienie), musi udać się
do najbliższego punktu kontrolnego lub strefy zmian, albo najbliższej miejscowości.
Uczestnik sam zapewnia sobie środek transportu do bazy zawodów (za wyjątkiem etapu kajakowego). Nie dotyczy to sytuacji związanej z udzieleniem pomocy.
• W miarę możliwości Organizatorzy mogą przewieźć zawodników do bazy. Czas oczekiwania na transport może być jednak bardzo długi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
• Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
• Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku
oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów i sponsorów oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizatorów i organizowanych przez nich rajdów,
jak również na ich gromadzenie w bazach danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz.883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
• Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
• Za rzeczy pozostawione w bazie na trasie rajdu organizator nie odpowiada.
• Pokazowy punkt kontrolny będzie umieszczony w okolicach startu – lampion z perforatorem.
• Korzystanie z pomocy osób trzecich na trasie lub z niedozwolonych środków transportu będzie karane dyskwalifikacją uczestnika.
• Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej w dniu startu.
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.


DO ZOBACZENIA NA IMPREZIE